The smart Trick of Oulusta That Nobody is Discussing

oulun

One of the most probable concept is that the identify derives through the Finnish dialectal term oulu, meaning "floodwater", that is connected to e.g. Southern Sami åulo, indicating "melted snow", åulot meaning "thaw" (of not known greatest origin). Two other term people have also been speculated to be similar. The initial is noticed from the Northern Savo dialectal word uula and its Sami counterpart oalli, both indicating "river channel".

Tätä fii­lis­tä ja kii­tol­li­suu­den mää­rää ei pys­ty sa­noin ku­vai­le­maan. Elän juu­ri nyt sitä unel­maa, jos­ta olen koko elä­mä­ni haa­veil­lut, Rau­tio heh­kut­taa.

– 13-vuo­ti­aa­na sain en­sim­mäi­sen ki­ta­ra­ni ja koin jon­kin­lai­sen va­lais­tu­mi­sen lau­la­mi­sen suh­teenager. Ta­ju­sin, et­tä tämä on se jut­tu, jota ha­lu­an teh­dä yli kai­ken.

Teemu Partanen mukana Leijonan luolassa – jääli­lä­sy­rit­täjän tuhkimotarina nostaa tunteet pintaan

– Voit­to oli jo se, et­tä pää­sin fi­naa­liin Es­poon Achieved­ro Aree­nal­le esiin­ty­mään sen mie­Allow­tö­män rak­kau­den­täy­tei­sen ih­mis­me­ren eteen.

Maastoltaan Oulu on hyvin alavaa ja luonnolliset korkeuserot ovat pieniä. Maannousu on Oulun alueella noin yhdeksän millimetriä vuodessa.[12] Oulun kaupungin korkein kohta (135 metriä meren pinnan yläpuolella) on entisen Ylikiimingin kunnan alueella Hevoskankaalla kaupungin kaakkoisosassa lähellä Utajärven rajaa.

– Täl­tä sa­ral­ta on jo­tain hie­noa kuul­ta­vis­sa jo en­si kuun puo­lel­la, hän pal­jas­taa.

Oulun innovaatioympäristössä, ekosysteemeissä ja ajatuspajoissa luodaan uutta rohkeasti ja tuloksellisesti. Tavoitteena on nopea liiketoiminnan kehitys ja merkittävä startupsijoitusten kasvu.

Oulu is renowned for its great bicycle routes, which get you around the town click here now very easily and properly even from the cold Wintertime. To rent a bicycle consider Pyörä-Suvala, Lekatie 27. Should you be staying at Nallikari Camping, Leiritie ten, they also have bikes to lease for readers costing €12/working day.

Realize the influence of each final decision and learn new opportunities to generate your enterprise forward. By capturing lots of facts Oulusta from across the world wide web and examining data alongside inside company metrics, conclusion makers can uncover vital insights that can help them be successful.

Olen ko­tiu­tu­nut hy­vin, sil­lä paik­ka on tut­tu browse this site ja suu­rin osa ys­tä­vis­tä­ni asuu pää­kau­pun­ki­seu­dul­la, Rau­tio ker­much too.

Maaperä More about the author on varsinkin Oulun eteläisillä alueilla hyvin paksu.[twenty] Tämän takia koko Oulun alueella on tasaista. Jääkauden muovaaman moreenipohjan päällä on hiekkakerros. Hiekan ja hiesun alla on laajoilla alueilla myös jääkauden loppuvaiheen aikaista kerrallista lustosavea ja myöhemmin kasaantunutta harmaata sulfidisavea, joka huonontaa maaperän ominaisuuksia rakennuspohjana. Oulun huomattavin harjumuodostuma on kaakossa Oulujoen eteläpuolella Pikkaralan lähellä sijaitseva noin kuuden kilometrin pituinen ja one,five kilometrin levyinen Hangaskankaan-Palokankaan harju, jonka ylin find this laki on forty seven metriä merenpintaa ylempänä.

Share your understanding of this merchandise with other shoppers... Be the first to write an evaluation Look through for more products in the same category as this item:

Näin ju­lis­taa Idols-lau­lu­kil­pai­lus­ta jul­ki­suu­teen pon­nah­ta­nut ou­lu­lai­nen Ju­lia Rau­tio, 22. Rä­jäh­dyk­sen ai­nek­established ovat ole­mas­sa, sil­lä Rau­tio on juu­ri sol­mi­nut le­vy­tys­so­pi­muk­sen War­ner Mu­sic -levy-yh­ti­ön kans­sa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *